Vitajte na stránkach firmy MR LUNARI
 • Adresa:
  MR LUNARI
  Ing. Marián Raška
  Rudlovska cesta 53
  Mobil: 00421 903 501 774

  E-mail: mrlunari@mrlunari.sk
  www.mrlunari.comKultúra je neoddeliteľnou súčasťou života spoločnosti. Patrí medzi významné prvky , ktoré ovplyvňujú národné povedomie a zároveň prezentujú obraz krajiny v zahraničí. Divadlo , hudba , spev , tanec , ľudové tradície sú prvky umenia , ktoré vo svojej činnosti a pracovných aktivitách využíva firma MR LUNARI od roku 1990. Organizujeme zájazdy , pobyty a recipročné pobyty do zahraničia pre kultúrne telesá , divadlá , zbory , folklórne súbory a skupiny , dychové telesá , prezentácie kultúrnych tradícií a remesiel. Organizujeme vystúpenia a koncerty pre amatérske aj pre profesionálne telesá. Zabezpečujeme kompletný servis služieb , spojený s pobytom v zahraničí. Zároveň poskytujeme Našim klientom možnosť spoznávať tradície , umenie a kultúru iných národov a krajín , čo obohacujú nielen ich duševný , ale aj intelektuálny život. Firma MR LUNARI ponúka spoluprácu pre Váš kolektív. Našim cieľom je Vaša spokojnosť pri realizovaní Vašich zámerov a aktivít nielen doma , ale aj v zahraničí.

La cultura costituisce la parte inseparabile della vita sociale. Appartiene agli elementi significativi che esercitano influenza sulla consapevolezza nazionale e contemporaneamente stanno rappresentando il nostro paese all´estero. Il teatro , la musica , il canto , la danza e le tradizioni popolari sono le parti integranti dell´arte che dall´anno 1990 fanno parte delle attivita lavorative della ditta MR LUNARI.


Organizziamo le escursioni , i soggiorni insieme a quelli del tipo reciproco all´estero per le associazioni culturali , i teatri , i cori , per le associazioni ed i gruppi della musica popolare tradizionale , le bande musicali , le presentazioni delle tradizioni culturali ed artigianali. Siamo anche gli organizzatori delle esibizioni e dei concerti delle associazioni amatoriali ed anche quelli al livello professionale. Forniamo il servizio completo per quell´che riguarda il soggiorno all´estero. Allo stesso tempo agevoliamo i nostri clienti per avere la possibilita di conoscere le tradizioni , l´arte e la cultura delle altre nazioni e degli altri paesi. Tutto questo arrichisce non solo la loro vita spirituale ma anche quella intellettuale. La ditta MR LUNARI offre la cooperazione per il Vostro collettivo. Il nostro obiettivo e di poterVi accontentare durante la realizzazione delle Vostre intenzioni e delle attivita non solo nell´ambito nazionale ma anche all´estero.

 

 Culture  is an inseparable part of society. It belongs to the important element that have influence on the national consciousness and simultaneously represent our country abroad. The theater , music , singing , dance and folk traditions are an integral part of art which MR LUNARI Company have been taking part since 1990 and they have become the part of its work  and activities. We organize excursions , sojourns , reciprocal sojourns abroad for cultural associations , theaters , choirs , groups of traditional folk music and music bands , wind ensembles , presentations of cultural traditions and crafts.


We promote exhibitions and concerts of amateur associations and even those at the Professional level. We provide full service that concerns the abroad stay. At the same time we provide our customers to have the opportunity to acquaint about the traditions , art and culture of other nations and other countries. All this not only enriches their spiritual life but also intellectual dimension. The MR LUNARI Company offer collaboration for your community. Our goal is your satisfaction in course of ralization of your intentions and activities not only in your homeland but also abroad. 


 

 

 

Copyright (c) Matej Ceil